ΣΚΥΔΡΑ: ‘’ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ’’!!- ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ !!ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-04-19

Συνεχίζει δυστυχώς την τακτική της η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σκύδρας, να επιμένει στη συνεδρίαση των οργάνων του Δήμου, με τις Νόμιμες μεν, αναχρονιστικές και καταδικαστέες στη συνείδηση των πολιτών δε, μεθόδους, αφήνοντας τα μέλη των επιτροπών χωρίς... φωνή, αλλά και στο... σκοτάδι της ενημέρωσης τους δημότες της Σκύδρας!!

Έτσι λοιπόν μετά την... αχτίδα φωτός που είδαμε με την διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21/4/2021 (ΔΕΣ και ΕΔΩ), επανέρχεται δυστυχώς και πάλι στις διά περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθόσον σύμφωνα με ανακοίνωση η παραπάνω επιτροπή συνεδριάζει αύριο  Τρίτη 20/4/2021 διά περιφοράς προκειμένου συζητήσει τα -21- παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α'/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. 

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 20 Απριλίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η έναρξη της τακτικής συνεδρίασης θα είναι την στις 10:00 π.μ. και η λήξη στις 11:00π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την προμήθεια "Προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος"

2. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών για την προμήθεια "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών"

3. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας "Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων" (Διακήρυξη 1716/25 2-2021)

4. Προέγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Άσπρου" της πράξης με τίτλο "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Άσπρου" του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1. του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020"

5. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Οικ. Έτους 2021 του ΕΦΑΚΠΠ Σκύδρας

6. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ενδοδημοτική Οδοποιία Δήμου Σκύδρας"

7. Καθορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων

8. Ακύρωση της αρίθμ. 76/2021 απόφ. Ο. Ε. Που αφορά Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΣ και Δήμου Σκύδρας και σύναψη νέας για το έργο "Ενεργειακή Αναβάθμιση της ΔΕΥΑ Σκύδρας"

9. Αποδοχή χρηματοδότησης , Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

10. Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (αρθρ. 206 του Ν. 3584/2007

11. Εξώδικος Συμβιβασμός για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου για την μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του ΟΤ Γ141.

12. Εξώδικος Συμβιβασμός για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου για την μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του ΟΤ Γ149.

13. Εξώδικος Συμβιβασμός για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου για την μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του ΟΤ Γ141.

14. Εξώδικος Συμβιβασμός για την αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου με την καταβολή του δικαιώματος αποζημίωσης - συντέλεση προσκύρωσης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του ΟΤ Γ127.

15. Αποδοχή Γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό λόγω αποζημίωση ζημιάς αυτοκινήτου μετά από αίτηση της Περπερίδου Αναστασίας του Ιωάννη.

16. Αποδοχή Γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό λόγω αποζημίωσης ζημιάς αυτοκινήτου μετά από αίτηση του Χατζηλιάδη Χαράλαμπου

17. Εξειδίκευση Πίστωσης 1.493,00 ευρω στον ΚΑ 15/6471.001 "Προμήθεια μπάνερ"

18. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2021(Δημιουργία ΚΑΕ για έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα αυθαιρέτων)

19. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση επιχείρησης σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

20. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας για την αγωγή με αριθμό ΑΓ 51/2021(αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα) κατά του Δήμου Σκύδρας.

21. Οικονομική Ενίσχυση Ενδεών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ

19-4-2021/20:42