ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ: ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΓΡΙΠΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ…

2021-04-18

ΠΑΑ 2014-2020 Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» - Προδημοσίευση 3ης Πρόσκλησης Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών - ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην προδημοσίευση που αφορά την 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων των νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο υπομέτρο αποτελεί η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) από τον ενδιαφερόμενο για το έτος 2021.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους αναφοράς 2021 στην οποία θα προσδιοριστούν, η περίοδος καταχώρησης και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που διατίθεται.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρχουν:

  • στην προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr
  • στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ www.pkm.gov.gr

στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας : κα. Μούσιου Α. 2381351328 (Έδεσσα) και κα. Γεωργίαδου Π. 2381352319 (Γιαννιτσά).

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ...

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη γρίπη των πτηνών:

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 560/84410/26.03.2021 έγγραφο του Τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), στις 24 Μαρτίου 2021 ανιχνεύτηκε ο ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (Η5) σε τρεις αργυροπελεκάνους (Pelecan crispus), που εντοπίστηκαν νεκροί στη περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Σύμφωνα με το ανωτέρω, «κατά την εργαστηριακή διερεύνηση αποκλείστηκε σε πρώτη φάση η παρουσία του υπότυπου Η5Ν1, γεγονός που θα σήμαινε την ανάγκη λήψης μέτρων στα πουλερικά (δημιουργία ζωνών, περιορισμοί στις μετακινήσεις κ.λπ.). 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την κυκλοφορία ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας μας και τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης εκτρεφόμενων πουλερικών την τρέχουσα χρονική περίοδο». Έχουν ήδη επιβεβαιωθεί κρούσματα της νόσου σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης (Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία) και πρόσφατα σε περιοχές της νότιας Ευρώπης, όπως στην Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, είναι επιβεβλημένη η συστηματική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και η υποχρεωτική συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ' αρ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται «η απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κ.λπ.):

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς,

λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές

β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας».

Στο 1ο αναφερόμενο έγγραφο επισημαίνεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου. Η εν λόγω σύσταση αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις».

Σε οποιαδήποτε υποψία του νοσήματος, π.χ. αυξημένη νοσηρότητα ή θνησιμότητα πουλερικών σε εκμεταλλεύσεις ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή άγριων πτηνών, πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές.

Παρακαλούνται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και τα μέλη των ιδιωτικών φορέων που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, όπως δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης υδροβιοτόπων κλπ. ή πολίτες, σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για τη διενέργεια δειγματοληψιών. Τα είδη άγριων πτηνών αναφέρονται στο Παράρτημα 3 της υπ' αριθμ. 113/17324/02.02.2021(ΦΕΚ Β΄375) Υπουργικής Απόφασης που επισυνάπτεται στο παρόν.

Το έντυπο του ΥΠ.Α.Α.Τ., στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα βιοασφάλειας για τις συστηματικές και τις οικόσιτες εκτροφές (www.minagric.gr - Αγρότης - Επιχειρηματίας -Κτηνοτροφία - Πτηνά - Γρίπη πτηνών - Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών), επισυνάπτεται στο παρόν.

18-4-2021