ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ…

2021-05-24

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ταχύρρυθμου προγράμματος που απευθύνεται σε επαγγελματίες Μελισσοκόμους της Π.Ε.Πέλλας. Η κατάρτιση των μελισσοκόμων θα ξεκινήσει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στις 1-6-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Το τριήμερο σεμινάριο που είναι δωρεάν θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και θα έχει ολοκληρωθεί στις 03 Ιουνίου2021 και ώρα 21:00. Η ημερήσια διάρκεια κάθε προγράμματος θα είναι πέντε (5) ώρες (θεωρία και πρακτική) συμπεριλαμβανομένων και των διαλλειμάτων.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Μελισσοκόμων είναι οι εξής:

1η ημέρα (1-6-2021): Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους

Μελισσοκομικά φυτά

2η ημέρα (2-6-20210): Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου -Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του. Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης

3η ημέρα (3-6-2021): Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

Οι ενδιαφερόμενοι Μελισσοκόμοι (όπως αυτοί καθορίζονται στο επάγγελμα από την κείμενη νομοθεσία) μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας (τηλ.2381089483), προκειμένου να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους.

Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια εντάσσονται στη Δράση 1.3 «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων έτους 2021» και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπ. αριθμ.: 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-6-2020) ΥΑ-ΥΠΑΑΤ, 37/34426/3-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ1Υ4653ΠΓ-ΙΗΜ) Απόφαση Γεν. Δ/ντή Γεωργίας ΥΠΑΑΤ και 77/02.03.2021 Απόφαση ΔΣ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: ΨΣΘΒΟΞ3Μ-ΡΤ3).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας συνεχίζει την υλοποίηση τριών (3) Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τις 7 Ιουνίου του2021 έως είκοσι (20) Ιουλίου του 2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις». Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την 885/31.01.2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ: Ψ1644653ΠΓ-212), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011479659.

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας ...

... και για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020, έτους 2018 και για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στον Δήμο Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων με τίτλους:

"Φυτική Παραγωγή - Δενδροκομία", παρακαλούνται:

  • οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας.

Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης

Σιδηρόπουλος Μιχαήλ

24-5-2021/11:01