ΕΔΕΣΣΑ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-01-29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥNΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020) και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2021.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων «Π» επί των πεζοδρομίων στην οδό Αργυροκάστρου 23 & 28 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Α' κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στον οικισμό Αγ. Φωτεινής της Κοινότητας Φλαμουριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨ΕΥΖΗΝ» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  2. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

29-01-2022/09:05