ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2022-04-14

Συνεχίζει και επιμένει στο ίδιο μοτίβο η Δημοτική Αρχή Αλμωπίας, καθόσον προγραμμάτισε και πάλι, για τρίτη φορά, την επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα ίδια θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης, διά τηλεδιασκέψεως, για την  Μ.Δευτέρα 18/4/2022 ώρα 14.00.

Να σημειώσουμε εδώ ότι, η συνεδρίαση, όπως σας είχαμε ενημερώσει σχετικά (ΔΕΣ και ΕΔΩ), θα πραγματοποιηθεί, ακόμη και εάν δεν παραστεί η αντιπολίτευση, αρκεί να είναι παρόντα το 1/3 τουλάχιστον των συμβούλων, δηλαδή εννέα σύμβουλοι.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την ματαίωση των τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 6/4/2022 και 11/4/2022 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 5508/1-4-2022 και 5872/7-4-2022 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας, σας καλούμε να συμμετέχετε σε νέα τακτική επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας που θα διεξαχθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης...

...την Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, και ώρα 2.00 μ.μ.(14.00΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11- 3-2020) : ...

...«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11- 2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στους πίνακες των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

Γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με την οποία : «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (...)»

1 ο.- Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

2 .ο.- 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2022

3 ο.- Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Αψάλου

4 ο.- Παραχώρηση χρήσης υδρευτικής γεώτρησης στον Δήμο Αλμωπίας για τις αρδευτικές ανάγκες του αγρού Σωσάνδρας. (αριθ. 19/2022 Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14-4-2022/18:03