ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-05-28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ...

...και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2021.

2.-Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

3.-Διαβίβαση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

4.-Αποστολή της αριθ. 09/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

5.-Αποστολή της αριθ. 10/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

6.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»

8.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»

10.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ»

11.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»

12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΨΑΛΟΥ»

13.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ»

14.-Προτεραιοποίηση έργων που θα ενταχθούν ή είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

28-5-2021/09:32