ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 15 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ...

2021-05-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ...

... και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 20.199,66 € για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων -εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας.

2

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

3

Έγκριση σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.»

4

Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

5

Ακύρωση της υπ.αριθ.181/2021 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Αλμωπίας με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης / απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Εργοταξίου του Δήμου.»

6

«Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης / απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Εργοταξίου του Δήμου.»

7

Oρισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

8

Έγκριση του 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ''Βελτίωση υποδομών άρδευσης- επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε.Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας.

9

Έγκριση του 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ''Βελτίωση υποδομών άρδευσης- επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε.Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας.

10

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Αριδαίας του δήμου Αλμωπίας»

11

«Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας πέντε (5) απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και ενός (1) αυτοκινούμενου σαρώθρου από τον περιφερειακό σύνδεσμο φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Αλμωπίας

12

Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

13

«Διαβίβαση ΚΛΗΣΗΣ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου(Αριθμ. Πινακίου 463/2020) για λήψη απόφασης».

14

Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ.αριθ.7409/27-04-2021 εισήγηση για την σύνταξη των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

15

«Δεύτερη (2η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ".»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

15-5-2021/10:12