ΑΡΙΔΑΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!!-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ…

2022-07-30

Ρεπορτάζ By Sakis 

Φαίνεται ότι η Παρασκευή 29/7/2022 ήταν ημέρα συνεδριάσεων αλλά και αντιπαραθέσεων στον Δήμο Αλμωπίας μεταξύ του Δημάρχου Αλμωπίας και Προέδρου τόσο της Οικονομικής όσο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των μελών της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την παραπάνω ημέρα, μεταξύ Μπάτση-Κετικίδη και Παρούτογλου (ΔΕΣ και ΕΔΩ), η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έλαβε χώρα αμέσως μετά.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες μας, είχε προγραμματισθεί να συνεδριάσει διά ζώσης η παραπάνω επιτροπή με μοναδικό θέμα συζήτησης την απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου στην ΤΚ Τσάκων-Πέλλας, την ίδια ως άνω ημέρα και ώρα 13.00. 

Να σημειώσουμε ότι η παραπάνω πρόσκληση δεν ανέβηκε ποτέ στην ιστοσελίδα-σάιτ του Δήμου, ούτε εστάλη στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου την παρακολουθήσουν και ενημερώσουν τους κατοίκους της Αλμωπίας, όπως έχει υποχρέωση να πράξει η αρμόδια υπηρεσία.

Η συνεδρίαση τελικά πραγματοποιήθηκε μία ώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα ώρα 11.45, όπου πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της επιτροπής και Δήμαρχος Αλμωπίας, ανέφερε ότι ''Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η παραπάνω επιτροπή (Ε.Π.Ζ) είναι ΄΄ΑΝΟΥΣΙΑ'' και ''ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ''!! προκαλώντας την έντονη αντίδραση του μέλους της επιτροπής και υποψηφίου Δημάρχου Αλμωπίας Προκοπίδη Ευάγγελου (Λάκη), ο οποίος μάλλον δικαιολογημένα ρώτησε από πότε είναι χάσιμο χρόνο και ανούσια τα προς συζήτηση θέματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι κατά την πρωινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ίδια ημέρα που προηγήθηκε της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Δήμαρχος Αλμωπίας, επεσήμανε στις δύο γραμματείς, εις επήκοον όλων των παρευρισκομένων στη συνεδρίαση ότι κακώς προγραμμάτισαν διά ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής, αλλά έπρεπε να την προγραμματίσουν διά περιφοράς!!

Για το παραπάνω θέμα, πολλάκις το μέλος της επιτροπής Προκοπίδης Ευάγγελος έθεσε το θέμα των συνεδριάσεων, ότι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα, δηλαδή μία φορά το μήνα, όπου εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα της καθημερινότητας, αλλά όπως αποδεικνύεται μάλλον, εις μάτην!!

Δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτρπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και τι προβλέπει ο Νόμος, αλλά και τι αρμοδιότητες έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που μάλλον κάποιοι θέλουν να υποβαθμίσουν...

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Μπάτσης Χρήστος

Μέλη:Γιάντσης Δημήτριος

Χατζηγιαννίδης Χρήστος

Νάνου Πολυξένη

Προκοπίδης Ευάγγελος

Αβραμίκας Στέφανος

Λαζάρου- Παπαδοπούλου Σταυρούλα

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Με τις τελευταίες αλλαγές
από το Νόμο 4954/2022

Άρθρο 73

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -Αρμοδιότητες

1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,

αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία,

αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων,

βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),

βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και

βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου,

βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

γ. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιοΑρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

30/7/2022