ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ!!-ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ…

2021-12-09

Νέες αρμοδιότητες αποκτά η οικονομική επιτροπή των δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή.

Συγκεκριμένα:

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) η περ. ιγ)τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:

«ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε ́της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται.

Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθενται περ. κα), κβ) και κγ) ως εξής: «κα)Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53).κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τονν. 4375/2016 (Α ́51) και τηνπαρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α' 76).κγ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)κατοίκους.».

09-12-2021/10:40