ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Η ΤΡΙΤΗ 23/5/2023 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-05-20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Διαβίβαση της αριθ.ΚΛ789/2023 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:8628/18-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.-Διαβίβαση της αριθ.ΚΛ817/2023 ΚΛΗΣΗΣτου Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.(αριθ.πρωτ.:8651/18-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.-Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

4.-Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ».

5.-Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

6.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00') σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2023.

2ο.-3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2023.

3ο.-Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 8113/10-5-2023 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

4ο.-Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει

5ο.-Επιλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

6ο.-Έγκριση επέκτασης του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλμωπίας.

7ο.-κύρωση της με αριθ. 66/2023 Απόφασης Δ.Σ. – Εκ νέου λήψη απόφασης

8ο.-Έγκριση 1ου Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα εργασιών) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ"

9ο.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

10ο.-Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Μαθητικής Εστίας".

11ο.-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), λόγω Αναθεώρησης (2ης), του έργου με τίτλο: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

12ο.-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"».

13ο.-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έργου με τίτλο "Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας"

14ο.-Έγκριση Τροποποίησης της από 22-07-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Αλμωπίας για την Πράξη "Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας", ως προς το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια της σύμβασης.

15ο.-Έγκριση σύστασης της Επιτροπής διαπίστωσης και αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2023.

16ο.-Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου εντός του οικισμού Μεγαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

17ο.-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

18ο.-Πρόγραμμα μαθητείας στον χώρο εργασίας για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2023-2024

19ο.-Αναστολή απόφασης συγχώνευσης σχολικών μονάδων Εξαπλατάνου Θηριόπετρας.

20ο.-Έγκριση της με αριθ. 17/2023 Απόφασης ΚΕ.Κ.Π.- Α. περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΚΕ.Κ.Π.- Α. Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20/5/2023