ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-08-03

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 κι ώρα 20:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω είκοσι ένα θέματα:

 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 (εκλογική αποζημίωση).
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.
 • Έγκριση διαγραφών δημοτικών τελών 2023 δ'.
 • Έγκριση διαγραφών δημοτικών τελών άρδευσης 2023 δ'.
 • Έγκριση απαλλαγής ή μη προσαυξήσεων δημοτικών τελών οφειλέτη.
 • Έγκριση απαλλαγής ή μη προσαυξήσεων δημοτικών τελών οφειλέτη.
 • Έγκριση ορίου συναλλαγών που αφορούν σε μεταφορές από τον τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης του Δήμου μας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης μετά από την 128/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (3.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ), εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 6111.00.
 • Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου Σκύδρας στο πλαίσιο της αντιδικίας με την ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ (Κατάθεση πρόσθετων λόγων στην ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και Κατάθεση αγωγής στο Πρωτοδικείο Έδεσσας 5.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 6111.00.
 • Έγκριση της αριθ. 37/2023 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ ΕΦΑΚΠΠ για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023.
 • Τροποποίηση της αριθ.83/2023 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024.
 • Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024.
 • Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης Κέντρου Κοινότητας Σκύδρας.
 • Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των έργων «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» & «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για σύναψη σύμβασης για την διαχείριση χρησιμοποιουμένων μαγειρικών ελαίων στο πλαίσιο της πρόσληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Σκύδρας.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Σκύδρας.
 • Ορισμός μελών Δήμου Σκύδρας για την συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Πέλλας έτους 2023.
 • Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του σχολικού κλήρου Κοινότητας Πρ. Ηλία με αριθ. 1248 έκτασης 8.961 τ.μ. .

03/8/2023