ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-02-21

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα συνεδριάσει με περιφορά, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021,(11:00΄- 13:30΄),έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής είκοσι τρία θέματα:

 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών (ορισμός).
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Χρωμάτων (ορισμός).
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ορισμός).
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Σκυροδέματος (ορισμός).
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών (ορισμός).
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ (ορισμός).
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου του 2020.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου του 2020.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή απόφασης ένταξης χρηματοδότησης ποσού 24.800,00 ευρώ της υπηρεσίας «εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2021.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
 • Αποδοχή Α' Κατανομής 2021 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, κατανομή στις σχολικές επιτροπές , εξειδίκευση πίστωσης.
 • Έγκριση μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Σκύδρας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας από ιδιώτη, λόγο αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.
 • Έγκριση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Σκύδρας από ιδιώτη λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.
 • Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες στις Δ.Ε. Σκύδρας και Μενηίδας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.
 • Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σκύδρας 2020.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Εκκλησίας στην Κοινότητα Σκύδρας.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα αριθ. Ο.Τ. Γ58 και Ο.Τ. Γ53.
 • Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΒ/ΝΩΝ» (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ )
 • Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΥ».
 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 • Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας πάνω στην πρόθεση σύστασης της εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΙΠΕ Α.Ε.) από το Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα τα άρθρα 7 και 14 του σχεδίου νόμου.
 • Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.
 • Έγκριση ανανέωσης άδειας καντίνας.
 • 21-02-2021/11:16