ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ...

2021-07-10

Με στόχο τη λιγότερη ταλαιπωρία και το τέλος στο «σαφάρι» δικαιολογητικών και εγγράφων στις συναλλαγές με το Δημόσιο εκπονείται ο νέος «οδικός χάρτης» της αλληλεπίδρασης Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών με πολίτες και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δρομολογεί την επικαιροποίηση και την εκ νέου κατάρτιση του Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών.

Για τον σκοπό αυτό, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς έχουν δώσει σχετικές οδηγίες στον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλο να συγκροτήσει την κατάλληλη επιτροπή που θα δημιουργήσει έναν νέο Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών.

Οι πρώτες αλλαγές

  • Η επαναξιολόγηση των προθεσμιών για τις διεκπεραιώσεις υποθέσεων από τη διοίκηση - που σήμερα είναι 50 ημέρες - προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ειδικά στις φυσικές διεκπεραιώσεις. Σήμερα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους εντός 50 ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο.
  • Η μείωση των δικαιολογητικών που οφείλει να αναζητά ο πολίτης, μέσω της επέκτασης και της αυστηρής εφαρμογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τη διοίκηση. Θα εφαρμοστεί η αρχή «μόνον άπαξ», ώστε η διοίκηση να υποχρεωθεί ουσιαστικά να αναζητά από μόνη της τα δικαιολογητικά, χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης.
  • Η διευκόλυνση - απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης διοικητικής προσφυγής, καθώς και η επαναξιολόγηση όλου του πλέγματος των προσφυγών, που θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά υπέρ του πολίτη.
  • Η τυποποίηση και απλούστευση των εντύπων που σχετίζονται με τη φυσική (όχι ψηφιακή) διεκπεραίωση από τον πολίτη.

Οι στόχοι

Η επιτροπή που αναλαμβάνει να συντάξει από την αρχή τον νέο Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών στοχεύει κυρίως:

  • Στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του υφιστάμενου Νόμου 2690/1999, στην ενσωμάτωση διατάξεων που έχουν ψηφιστεί τα 20 τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τις σχέσεις κράτους - πολίτη και τις διοικητικές διαδικασίες, αλλά και στην ενσωμάτωση νομολογίας 20 ετών από τα δικαστήρια που σχετίζονται άμεσα με τον συγκεκριμένο Κώδικα.
  • Στη σύνδεση του νέου Κώδικα με τον Νόμο 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ο οποίος έχει κωδικοποιήσει και εκσυγχρονίσει τις διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συνεπώς τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης συναλλάσσεται ψηφιακά με το Δημόσιο. Επίσης, θα συνδεθεί και με άλλες σημαντικές οριζόντιες πολιτικές των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως η οργάνωση της διοίκησης, ο εσωτερικός έλεγχός της και η δημοσιονομική πολιτική.
  • Στη θεσμοθέτηση ουσιαστικών κανόνων για την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία βασίζεται τόσο στο νέο Μητρώο Διαδικασιών (άρθρο 90 του Ν. 4727/2020) όσο και στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και στο Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία, που αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

10-7-2021/11:01