ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ: ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ…

2021-11-27

Πότε καθόμαστε και πότε στεκόμαστε όρθιοι στην Θεία Λειτουργία;

α) Κατά τή διάρκεια τοῦ Όρθρου

1) Δέν καθόμαστε στή διάρκεια πού διαβάζεται «ὁ Ἑξάψαλμος».

2) Δέν καθόμαστε ὅταν διαβάζεται τό «῾Εωθινό Εὐαγγέλιο».

3) Δέν καθόμαστε ὅταν ψάλλονται οἱ « Καταβασίες» καί ἡ « Ἑνάτη ᾿Ωδή » (Τήν Τιμιωτέραν).

4) Δέν καθόμαστε ὅταν ψάλλεται ἡ «Δοξολογία ».

β) Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.

Μετά τή δοξολογική ἐκφώνηση, « Εὐλογημένη ἡ βασιλεία..», καί ὅταν ὁ ἱερέας ἤ ὁ διάκονος ἀρχίσει τά «Εἰρηνικά» (᾿Εν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν) μποροῦμε νά καθίσουμε, καί θά σηκωθοῦμε ὅταν ἀρχίσουν οἱ ψάλτες νά ψάλουν τά «᾿Αντίφωνα»-(Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...) Καί τό «Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ..» Θά μείνουμε ὄρθιοι μέχρι πού θά γίνει καί ἡ «Μικρή Εἴσοδος».

Μετά τή «Μικρή Εἴσοδο» καθόμαστε μέχρι πού νά ἀρχίσουν οἱ ψάλτες νά ψάλλουν τόν « Τρισάγιον ῞Υμνον», τό (῞Αγιος ὁ Θεός). ῞Οταν ἀρχίσει νά διαβάζεται τό ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα, τότε καθόμαστε, γιά νά σηκωθοῦμεν ὅταν θά διαβαστεῖ τό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας. Μετά τό Εὐαγγέλιο, ὁ διάκονος ἤ ὁ ἱερέας λέγουν τήν«᾿Εκτενῆ Δέηση», καί τότε μποροῦμε νά καθίσομε μέχρι πού νά τελειώσει ἡ δέηση καί θά ἐκφωνήσει ὁ λειτουργός, τήν ἐκφώνηση, (῞Οτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις...)

᾿Απ᾿ ἐδῶ καί μπρός σηκωνόμαστε καί παρακολουθοῦμε μέ κατάνυξη τίς εὐχές πού διαβάζει ὁ ἱερέας, προετιμαζόμενος γιά τήν τέλεση τῆς ἀναίμακτης Θυσίας. Μένομεν ὄρθιοι καί κατά τή διάρκεια τοῦ « Χερουβικοῦ ῾Υμνου» καί πρέπει νά ποῦμε ὅτι δέν εἶναι σωστό νά καθόμαστε τήν ὥρα πού οἱ ψάλτες ψάλλουν «οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες», ἐπειδή τά «Χερουβίμ»᾿ ὄρθια καί μέ φόβο καί τρόμο λατρεύουν τό Θεό·.Πῶς ἐμεῖς καθόμαστε ἀφοῦ εἰκονίζομεν τά Χερουβίμ;

Θά μείνομεν ὄρθιοι μέχρι πού θά τελειώσει ἡ «Μεγάλη εἴσοδος» καί ὅταν οἱ λειτουργοί εἰσέλθουν στό ῾Ιερό Βῆμα καί τοποθετήσουν τά «Τίμια Δῶρα» πάνω στήν ῾Αγίαν Τράπεζαν καί ἀρχίσουν νά λέγουν τήν « ᾿Εκτενῆ δέηση» τότε μποροῦμε νά καθίσομε μέχρι τήν ἐκφώνηση «Διά τῶν οἰκτιρμῶν..» ᾿Από τή στιγμή αὐτή μένομεν ὄρθιοι καί παρακολουθοῦμε μέ κατάνυξη καί προσοχή τήν προετοιμασία καί τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

῎Ετσι στεκόμενοι τήν ὥρα τοῦ « ᾿Εξαιρέτως» μνημονεύομεν καί παρακαλοῦμεν γιά ὅσους θυμόμαστε, ζωντανούς καί κεκοιμημένους, καί ὅταν ὁ λειτουργός εὐλογήσει τό ἐκκλησίασμα καί ἐκφωνήσει, ( Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ...) , καθόμαστε μέχρι νά τελειώσει τήν δέηση καί σηκωνόμαστε γιά νά ἀπαγγείλομε τό «Πάτερ ἡμῶν»

᾿Από τή στιγμή αὐτή καί μπρός πρέπει νά στεκόμαστε γιατί εἶναι παρών, μπροστά μας, ὁλόσωμος ὁ Χριστός περιμένοντας ὅλους ἑμᾶς νά τόν μεταλάβομε γιά νά μᾶς ἁγιάσει, νά μᾶς θεώσει.

Αὐτή τήν περίοδο γίνεται ἡ προετοιμασία, μέ προσευχή, τόσο τοῦ ἱερέα ὅσο καί τῶν πιστῶν πού θά κοινωνήσουν. Πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι καί κατά τή διάρκεια τῆς Θείας μετάληψης ἀπό τούς πιστούς. Εἶναι ἀσέβεια νά εἶναι ὁ Χριστός ἐνώπιόν μας, νά προσφέρεται γιά τή σωτηρία τοῦ κάθενός μας καί ἐμεῖς νά κάθόμαστε.

῎Αν αὐτές οἱ σύντομες ὑποδείξεις ἄν ἐφαρμοστοῦν, σίγουρα θά ὑπάρχει ὁμοιομορφία στίς ἀκολουθίες μας.

Θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἐξαιροῦνται ὅσοι γιά διάφορους σοβαρούς λόγους δέ μποροῦν νά σταθοῦν τόση ὥρα, ἄς σταθοῦν ὅσο μποροῦν αὐτοί οι άνθρωποι .

27/11/2021