ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ…

2021-03-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020)...

... τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020), άρθρο 43 παρ.1 και των Αριθμ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης: 13:00μ.μ και ώρα λήξης 15:00μ.μ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

«Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης 2022-2025»

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:4089/17-03-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής::

«Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι η προθεσμία καταχώρησης του τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην εφαρμογή του Υπουργείου, σύμφωνα με το παρακάτω αναφερόμενο έγγραφο του υπουργείου που διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας με το με αρ.πρωτ.10070/5-3-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, λήγει σήμερα

Για να συνταχθεί η παρούσα εισήγηση χρειάσθηκαν πολλές ημέρες εργασίας , αφού έπρεπε το γραφείο προσωπικού να διερευνήσει τις εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις κατά τα έτη 2022-2025, τις κενές οργανικές θέσεις , να εξαιρέσει αυτές που πρόκειται να καλυφθούν (λόγω επικείμενης προκήρυξης , κινητικότητας κλπ) , έτσι ώστε να καταλήξουμε στο πόσες και ποιες θέσεις μπορούμε να αιτηθούμε.»

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε στις 17 Μαρτίου 2021, από ώρα 13:00 μ.μ. έως τις 15:00 μ.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στο τηλ. 2384350231-232, e-mail:

 admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του θέματος, (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχόν σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 17-03-2021 ώρα 13:00 μ.μ..

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

17-3-2021/11:25