ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-03-10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την...

... Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:30΄, δια ζώσης, με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση της αριθ. 7Μ/2020 μελέτης με τίτλο «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» που αφορά το έργο «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων» στα πλαίσια της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης είσπραξης από εταιρίες - εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 1. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 2. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον οικισμό Καισαριανά της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικισμό Κερασιά της Κοινότητας Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΕΠ Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Έκδοση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 • Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του έργου «Αγροτική οδοποιία Φλαμουριάς» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Παραχώρηση κατά χρήση γεώτρησης που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνης στον Τ.Ο.Ε.Β. (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη ή μη γνώμης επέμβασης σε εγκατάσταση πρόχειρης υφιστάμενης σταυλικής εγκατάστασης στη θέση «Μπέγνα» αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

17. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικ. έτος 2021 στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.(Εισηγητής: Δήμαρχος).

18. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).

 • Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδριάσεις (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 23ης & 24ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2019 & των 1ης έως 25ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Δευτέρα 14.3.2022 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

10-3-2022/16:01