ΑΡΙΔΑΙΑ: ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/12/2021-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ…

2021-12-10

Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14-12-2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού - Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 Δήμου Αλμωπίας.

2.-Έγκριση πρακτικού Διενέργειας - ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης - λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» έτους 2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (αριθμ. Διακήρυξης20237/2021 διακήρυξη του Δημάρχου (Α/Α συστήματος 142177).

3.-Λήψη απόφασης για έλεγχο Υπεύθυνης Δήλωσης Οψιγενών μεταβολών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Β) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 5.00μ.μ. (17.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση Ισολογισμού /λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018»

Γ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021και ώρα 6.00μ.μ.(18.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2021

2ο.-11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2021

3ο.-Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

4ο.-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών φύλαξης Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας

5ο.-Επιβολή συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων υπέρ Δήμου Αλμωπίας - Επικαιροποίηση της 219Α /2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΟΧΩΩΨΩ-5Χ5), έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 47/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ρ53ΨΩΨΩ-Γ97) & την 219/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΟΧΩΩΨΩ-3ΑΩ).

6ο.-Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2022

7ο.-Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

8ο.-Τροποποίηση της αριθ. 97/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας περί Επέκτασης ωραρίου προσωπικού (αίτηση υπαλλήλου ΙΔΑΧ, ΥΕ Καθαριστριών του Δήμου Αλμωπίας), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 23153/9-12-2021 εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

9ο.-Εκμίσθωση του υπ'αριθ. 71 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου του οικισμού Υδραίας

10ο.-Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λυκοστόμου

11ο.-Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022

12ο.-Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας

13ο.-Άρση κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή των λεωφορείων του Δήμου Αλμωπίας

14ο.-Κοπή δέντρων εντός κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλμωπίας

15ο.-Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Π.Σ.Γαρεφείου για την δημιουργία βιβλιοθήκης

16ο.-Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Πευκωτού, «Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ», περί ένταξης του Π.Πευκωτού στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών

17ο.-Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 33/2016 απόφασης Δ.Σ. και αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου.

18ο.-Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας

19ο.-Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10-12-2021/16:34