ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-05-27

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε...

... με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 όπως ισχύει και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13-5-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2369/Β/13-5-2022) για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2022

2ο.-Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 108/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

3ο.-Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 125/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4ο.-Καθορισμός ανώτατου ορίου χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο.

5ο.-Μερική Τροποποίηση της με αριθ. 188/2019 Απόφασης Δ.Σ. περί ανανέωσης Νομιμοποίησης και Ορισμού Εκπροσώπων για την κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες

6ο.-Μερική τροποποίηση της με αριθ. 261/2019 Απόφασης Δ.Σ. περί Ορισμού εξουσιοδοτημένων Οργάνων για την κίνηση του Λογαριασμού Ταμιακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

7ο.-Μερική τροποποίηση της με αριθ. 151/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί Ορισμού Ταμία ως υπολόγου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας για την πληρωμή έργων ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας

8ο.-Νέα παράταση της διάρκειας μίσθωσης που έχει συνάψει η εταιρία «Χατζή Θεοδώρα & Σια ΟΕ» με το Δήμο Αλμωπίας

9ο.-Έγκριση της καταστροφής του αρχειακού υλικού (φάκελοι αδειοδότησης εκμετάλλευσης περιπτέρων) του Δήμου Αλμωπίας

10ο.-Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου Αλμωπίας του ΠΔ 270/1981 (Επιτροπή περί καταλληλότητας των ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης)

11ο.-Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 7996/16-5-2022 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

12ο.-Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή.

13ο.-Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2022-2023.

14ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου και των εξωτερικών τουαλετών του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας στον Λ.Ο. Άλμωπες στις 25 Ιουνίου 2022 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου.

15ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας στην Εύξεινο Λέσχη Αλμωπίας στις 6 και 7 Ιουλίου 2022 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου.

16ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου για πρόβες θεατρικής παράστασης του Λαογραφικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Αψάλου έως την λήξη του σχολικού έτους.

17ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου στον Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου από 12-07-2022 έως 27-07-2022 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του συλλόγου.

18ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας στον Αθλητικό Σύλλογο Ακρίτας Σωσάνδρας στις 4 και 5 Ιουνίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

19ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στις 18 και 19 Ιουλίου 2022 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

20ο.-Παραχώρηση χρήσης ή μη του ανοιχτού γηπέδου Αριδαίας στον «ΙΚΑΡΟ» Αλμωπίας για τις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου.

21ο.-Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης Πυρηνικών όπλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27/5/2022