ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-03-05

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 09 Μαρτίου 2021και ώρα 5.00μ.μ.(17.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) :...

...  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας.

2ο

Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

3ο

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης.

4ο

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" (άρθρο 63 παρ. θ τουΝ.3852/2010)

5ο

Επικαιροποίηση της Απόφασης με αριθμ. 161/24-11-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Λήψη απόφασης για την:« Έγκριση δαπάνης ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ετήσια παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικών ελέγχων του Δήμου με την διενέργεια περιοδικών ελέγχων και την εκπαίδευση στελεχών του δήμου σε θέματα ελέγχων».

6ο

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για τα έτη 2020-2021

7ο

Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών

8ο

Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός φοιτητή

9ο

Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας που βρίσκεται στο ισόγειο του τέως Κ.Α.Π.Η. Αριδαίας, για στέγαση του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε.»

10ο

Μίσθωση Ακινήτου για την στέγαση ΚΕΠ Εξαπλατάνου

11ο

Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

12ο

Συγκρότηση Επιτροπής και έγκριση καταστροφής υλικού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

13ο

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αλμωπίας για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14ο

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σ.Ε. Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

05-3-2021/18:16