ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ,ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-08-28

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει...

... σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο-7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο-Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας (αριθ.πρωτ. 13352/29-7-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

3ο-Έγκριση υποβολής αιτήματος για νέα τροποποίηση της υπ' αριθ. 88093/2016/02.01.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ως προς την χρονική προθεσμία μεταγραφής.

4ο-Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Αλμωπίας (λογότυπο).

5ο-Τροποποίηση της με αριθ. 60/2021 Απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας, περί συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα) του Δήμου Αλμωπίας.

6ο-Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή γνώμης αναφορικά με αυτό.

7ο-Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2021-2022.

8ο-Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.

9ο-Έγκριση της με αριθ. 23/2021 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Αλμωπίας, περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28-8-2021/08:58