ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-01-21

Ημέρα συνεδριάσεων η Δευτέρα 24/01/2022 για τον Δήμο Αλμωπίας, αφού έχουν προγραμματισθεί για την ημέρα εκείνη δύο διαδικτυακές συνεδριάσεις, μία του Δημοτικού Συμβουλίου και μία της Οικονομικής Επιτροπής. Δείτε αναλυτικά παρακάτω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ειδική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 2.30μ.μ.(14.30'), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11- 2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αλμωπίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 24-01-2022 και ώρα 13:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Συμμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ.24345/13-01-2022 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

2.-Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022, που ενσωματώνει πλέον την αριθμ.24345/13-01-2022 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

3.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας - Τμήμα 1. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας Τ.Π. 2021».

4.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας - Τμήμα 2. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας Τ.Π. 2021».

5.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας - Τμήμα 3. Συντήρηση οδικού δίκτυου Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας Τ.Π. 2021».

6.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας - Τμήμα 4. Συντήρηση οδικού δίκτυου Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας Τ.Π. 2021».

7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

8.-Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Επεκτάσεις - βελτιώσεις του δικτύου άρδευσης στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας" και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4416 (άρθρο 4 του Ν. 4782/2021 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού).

9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών αύλειου χώρου της ΜΕ».

10.-Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου του οικισμού Υδραίας.

11.-Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λυκοστόμου.

12.-Αποστολή της αριθ. 45/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

21-01-2022/17:24