ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΛΛΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2022-01-27

Συνεδριάζει σε λίγο, σήμερα Πέμπτη 27/01/2022 ώρα 14.00 με τηλεδιάσκεψη, και πάλι... εν κρυπτώ, καθόσον  δεν κλήθηκαν  για μία ακόμη φορά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης της Λουτρόπολης Αλμωπίας με οκτώ ενδιαφέροντα θέματα. Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση και τα προς συζήτηση θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022

2. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 2022 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021

3. Συγκρότηση επιτροπών καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών 2022 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει Ν.4782/2021

4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 2022 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων 2022 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021

6. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων 2022 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021

7. Απόφαση έγκρισης πληρωμής EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΕΕ) με την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

8. Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

27-01-2022/11:02