ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ…

2021-06-19

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020):...

 ...«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο-4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο-5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

3ο-Έγκριση Σχεδίου Δανειακής Σύμβασης μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση '' Αντώνης Τρίτσης''.

4ο-Λήψη εκ νέου απόφασης, για έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών, Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας ετών 2019, 2020, 2021.

5ο-Παράταση της διάρκειας μίσθωσης που έχει συνάψει η εταιρία «Χατζή Θεοδώρα & Σια ΟΕ» με το Δήμο Αλμωπίας.

6ο-Έγκριση άδειας οριστικής διαμόρφωσης πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αριθ. 8/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).

7ο-Ανάθεση υλοτομικών εργασιών στο Δημοτικό Δάσος Αλμωπίας στην Τ.Κ. Προμάχων.

8ο-Τροποποίηση της αριθ. 145/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας ως προς την έγκριση ενός ασκούμενου φοιτητή.

9ο-Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας Δήμου Αλμωπίας.

10ο-Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19-6-2021/09:59