ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΕ 38 ΘΕΜΑΤΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ…

2021-03-28

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, τη Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020...

...  με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

2

Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ''Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας''.

3

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»

4

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Εξαπλατάνου»

5

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ. Αλμωπίας»

6

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου»

7

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Αριδαίας»

8

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου»

9

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αριδαίας»

10

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της Τ.Κ. Σαρακηνών»

11

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Εξαπλατάνου»

12

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δήμου Αλμωπίας»

13

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ. Φούστανης»

14

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλμωπίας»

15

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης με επέκταση στις Τ.Κ. Πιπεριάς, Γαρεφείου, Λουτρακίου»

16

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση στη Δ.Ε. Εξαπλατάνου»

17

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τ.Κ. Γαρεφείου»

18

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μαθητικής Εστίας»

19

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επισκευή στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ξιφιανής»

20

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Τ.Κ. Θηριόπετρας»

21

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας»

22

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Εξαπλατάνου»

23

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δ.Ε.Αριδαίας»

24

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για συμβάσεις μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

25

«Υποκατάσταση μέλους αναδόχου σύμπραξης παροχής υπηρεσιών για το έργο "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - Β' ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ"»

26

Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο:«ΚΟΠΗ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

27

Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο:«ΚΟΠΗ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»

28

Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.»

29

Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία EAST-WESTGREECE Μ.Ε.Π.Ε για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αλμωπίας

30

Αποστολή πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ του Δήμου Αλμωπίας

31

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την από 15-2-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ»

32

Εξέταση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για την 5067/22-3-2021 ένσταση του Πασχαλίδη Γεωργίου του Ιωάννη κατά της 51/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

33

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την υλοτόμηση και εκποίηση των δένδρων καρυδιάς και ακακίας των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού

34

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 868.000,00 €, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης », για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις » .

35

«Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 3.017,14 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας»

36

«Έγκριση μελέτης με τίτλο: ««ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» σε συνέχεια της Πρόσκλησης ΑΤ 14 με ΑΠ 20.003/27-10-2020 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας: Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

37

«Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» σε συνέχεια της Πρόσκλησης ΑΤ 14 με ΑΠ 20.003/27-10-2020 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας: Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) και αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης

38

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α 102955 μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο:

«Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Μέρος του Υποέργου 3 - Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» όπως αναφέρεται στην αριθμ. 21961/2020 διακήρυξη του Δημάρχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

28-3-2021/10:37