ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΕ 14 ΑΤΟΜΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-04-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, τη Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)....

... και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021.

2

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου τηςΤ.Κ. Αρχαγγέλου.

3

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου τηςΤ.Κ. Χρυσής

4

«Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για ¨Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τη βελτίωση των υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού ¨ & ¨ Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού του δήμου Αλμωπίας (επέκταση δικτύου) ΤΠ2021και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»

5

Έγκριση των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Εξαπλατάνου .

6

Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ.αριθ.6464/13-04-2021 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)», Διακήρυξη 9888/2020 (Α/Α συστήματος 93614).

7

Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας .

8

«Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών - Κατάταξη προσφορών και Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Μέρος του Υποέργου 3 - Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» του Δήμου Αλμωπίας, που έλαβε τον συστημικό αριθμό 102955 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.»

9

Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας

10

Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Αλμωπίας

11

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» κατ' εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2006 (ΦΕΚ Α' 147).

12

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ".

13

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας".

14

«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.ΑΓ100/2021 Αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/κης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

17-4-2021/15:12