ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 17 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

2022-03-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 13:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)...

... και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2022.

2.-Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

3.-Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για την αίτηση ακυρώσεως.(αριθ.πρωτ.:434/10-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης)

4.-Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ - ΟΜΑΔΑ Α ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικούανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ,για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»,συγκεκριμέναγια την «ΟΜΑΔΑΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 19ΤΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράβάσειτιμής.

5.-Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ - ΟΜΑΔΑ Β ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» ,συγκεκριμένα για την «ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

6.-Συμμόρφωση του αναθέτοντα φορέα με την αρ. Σ303/2022 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

7.-Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών του Δήμου Αλμωπίας».

8.-Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας - Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Αλμωπίας».

9.-Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Επεκτάσεις - Βελτιώσεις του δικτύου άρδευσης στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης

10.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επεκτάσεις - Βελτιώσεις του δικτύου άρδευσης στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας».

11.-Έγκριση της με αρ. 9/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας».

12.-Έγκριση της με αρ. 10/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου του δήμου Αλμωπία».

13.-Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

14.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Τ.Π. 2021».

15.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Τ.Π. 2021».

16.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Τ.Π. 2021».

17.-Έγκριση της με αρ. 26/2022 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

18-3-2022/14:01