ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-04-26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Συμμόρφωση δήμου Αλμωπίας με την υπ΄αριθμ. 561,562,563/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)

2

Ορθή επανάληψη των με αρ. αποφάσεων 47,48, 81, 83 και 85/2021 της Ο.Ε.

3

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Αλμωπίας » στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με Τίτλο: «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ04

4

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική Οδοποιία» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ05

5

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου Αλμωπίας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με Τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ08.

6

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με Τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ08.

7

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αλμωπίας»» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με Τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ12

8

Έγκριση της με αρ. 11/2021 μελέτης με τίτλο: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

9

Έγκριση της με αρ. 13/2021 μελέτης με τίτλο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου Αλμωπίας»

10

Έγκριση της με αρ. 14/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας»

11

Έγκριση της με αρ. 15/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια πέντε (5) μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τεσσάρων (4) σταθμών φόρτισης στο Δήμο Αλμωπίας»

12

Έγκριση της με αρ. 16/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων μεγάλων οχημάτων στο Δήμο Αλμωπίας»

13

«Δεύτερη (2η) παράταση χρονοδιαγράμματος της από 22-1-2020 σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".»

14

Δεύτερη (2η) παράταση χρονοδιαγράμματος της από 22-1-2020 σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".»

15

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ

16

«Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ - "Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" του Δήμου Αλμωπίας για το Τμήμα 1: "ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑ".»

17

«Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο "ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ" με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.»

18

«Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο "ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ" με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.»

19

«Τροποποίηση των Αποφάσεων 1. Αριθμ. 134/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» και 2. Αριθμ. Απόφαση 135/2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα με βάση τις υποδείξεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)»

20

«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 3/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

21

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 263/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

26-4-2021/13:36