ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-02-05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)...

... σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών - γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11Α του Ν.4412/16. (αριθ.πρωτ.:462/13-01-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών- γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ( συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016. (αριθ.πρωτ.:463/13-01-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3

Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 903/22-1-2021 αίτησης της δικηγόρου Κονάκογλου Συμέλας. (αριθ.πρωτ.:1356/29-01-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (αριθ.πρωτ.:575/25-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

5

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας». (αριθ.πρωτ.:1196/28-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

6

Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης με ακρωνύμιο "wa-mbrella". (από 27-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

7

Παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και Δήμου Αλμωπίας για ανάθεση της μελέτης «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής» της πράξης με ακρωνύμιο "wa-mbrella". (από 27-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8

Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας. (από 27-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9

Ορισμός μελών επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας. (από 27-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10

Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας. (από 29-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αρχαγγέλου. (αριθ.πρωτ.:904/22-01-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

12

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Χρυσής. (αριθ.πρωτ.:905/22-01-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

13

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χρύσας - Τσάκων. (αριθ.πρωτ.:906/22-01-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

14

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Φούστανης. (αριθ.πρωτ.:907/22-01-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

15

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Θεοδωρακείου. (αριθ.πρωτ.:912/22-01-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

16

Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας προς το Δήμο Αλμωπίας για παραχώρηση οχήματος προς χρήση της ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας από το πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. (αρ.7/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

17

Επιλογή εταιρείας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αλμωπίας. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας. (αριθ.πρωτ.:1599/03-02-2021 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος)

18

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας» (από 04-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

19

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ». (αριθ.πρωτ.:1684/03-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού )

20

Έγκριση δαπάνης ανάθεσης «Υπηρεσίες (Ωρίμανσης) Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης/Προσθήκη δύο νέων προσκλήσεων». (αριθ.πρωτ.:1678/03-02-2021 εισήγηση από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα )

21

Έγκριση του από 03-02-2021, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ, διενέργειας ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2020 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»

(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 102008) Εκτιμώμενη αξία 100.070,00€. (αριθ.πρωτ.:1737/05-02-2021 διαβιβαστικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών)

22

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC I5CB 009 -Μέρος του Υποέργου 3 - προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση. (αριθ.πρωτ.:1754/05-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού )

23

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση Καλλωπιστικού Φωτισμού στην οδό Κύπρου Δήμου Αλμωπίας». (από 05-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

24

Έγκριση ή μη πρακτικού 3 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή έργου απαγωγής ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου, Αριδαίας». (από 05-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

25

Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας του Ν. Πέλλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). (από 04-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

26

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα και έγκριση κάλυψης δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

05-02-2021/17:02