ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ…

2021-11-07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 09-11-2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και...

... του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

2.-Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας

3.-Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας

4.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου με την ΠΡΑΞΗ του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης - Γ ΆΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΚ301/2021

5.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.19817/29-10-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 254/2021 απόφαση Ο.Ε.)»

6.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.1658/2019 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης»

7.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.Π232/25-10-2021 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (σχετ.ΑΚ 364/13-10-2021) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης»

8.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου με την αριθ.Α659/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»

9.-Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση όρων εκτέλεσης της προμήθειας και τον καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 36/2021 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

10.-Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της ΔΕΥΑ Αλμωπίας με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Αλμωπίας»

11.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ"

12.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"

13.-«Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"»

14.-«Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

15.-«Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 7.595,83 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας»

16.-«Λήψη απόφασης για παράταση της αριθ.πρωτ.20855/10-11-2020 Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας (προμήθεια τροφίμων Μαθητικής Εστίας)»

17.-Αποστολή της αριθ. 35/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

07/11/2021