ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΜΕ 21 ΘΕΜΑΤΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ...

2021-07-09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)...

... και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

2.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ΕΝ107/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας».

3.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. ΑΓ234//22-6-2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης».

4.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11429/30-6-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ αναφορικά με την αριθ.188/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης».

5.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11430/30-6-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ αναφορικά με την αριθ.2210/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης».

6.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11420/30-6-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 212/2021 απόφαση Ο.Ε.)».

7.-«Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 6.314,00 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα Δασικά πρώην σχολικής περιουσίας».

8.-«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

9.-«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

10.-Λήψη απόφασης αναφορικά με το ύψος του (α) ετήσιου τέλους παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου σε ειδικές κατηγορίες και (β) μηνιαίου τέλους εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

11.-Διαβίβαση πρακτικού 1 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποσφράγισης προσφορών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

12.-Διαβίβαση πρακτικού 3 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

13.-Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ¨"Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα ΔΕ Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας"

14.-Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ¨"Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα ΔΕ Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας"

15.-Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

16.-Έγκριση της με αρ. 19/2021 (ΑΔΑ:6ΡΜΒΟΚΚΨ-Ζ5Θ) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2021»

17.-Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94116 και τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας"

18.-Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94120 και τίτλο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας"

19.-Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

20.-Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με την αρ.79/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ-Ακυρωτικό-Μονομελές)

21.-Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

09-7-2021/18:01