ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-10-17

Σας καλούμε στις 18 Οκτωβρίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00 το μεσημέρι και ώρα λήξης 14:00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει η δια περιφορά λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων, ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, στην γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19...

... και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» , της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, τις με αριθ.18318/13-03-2020 και 69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, η λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019).

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την απαλλαγή ή μη από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου ή απότμησης - υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου ή στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για τη λειτουργία «επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά» επί της δημοτικής οδού Κύπρου αρ. 72 στην Αριδαία του Δήμου Αλμωπίας, με φορέα εκμετάλλευσης τον Γούδη Γεώργιο του Χρήστου.

2ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων, με ταυτόχρονη έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου ανθρωποθυρίδας, από την υφιστάμενη μονάδα "Βιομηχανικού σφαγείου με τμήμα κοπής - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδα θερμικής αδρανοποίησης - επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής", με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρία "Σφαγεία Αλμωπίας Α.Ε.", που βρίσκεται σε ιδιόκτητο γεωτεμάχιο στη θέση "Ξηροπόταμος" του αγροκτήματος Φούστανης της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 11 "Ριζοχωρίου - Φιλώτειας - Φούστανη.

17/10/2021