ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-11-23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως ισχύει και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τ. Β΄), όπως παρατάθηκε με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 τ. Β΄) σας καλούμε σε Τακτική...

... δια ζώσης, συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Αριδαία την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

1ο ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2023».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

A.A

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

23/11/2022