ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-11-27

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 το μεσημέρι,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) :...

... «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ.έτος 2022-2023

2ο.Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ.έτος 2022-2023

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων και οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή τους ή μη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27/11/2021