ΑΡΙΔΑΙΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ!!

2021-02-22

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Λουτρά Λουτρακίου

Μονοµετοχική Δηµοτική Ανώνυµη Εταιρία Αξιοποίησης Δηµοτικών

Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» και µε το διακριτικό τίτλο «Λουτρά

Λουτρακίου Δήµου Αλµωπίας Α.Ε.», µε έδρα τα Λουτρά Αριδαίας, Τ.Κ.

58400, Πέλλα, υπό Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, όπως νόµιµα

εκπροσωπείται.

Αριδαία, 22 Φεβρουαρίου 2021.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Εκφράζουµε την έντονη δυσαρέσκεια και την κάθετη αντίθεσή µας στο

διαφαινόµενο σχέδιο νόµου, το οποίο κινείται σε παντελώς λανθασµένη

κατεύθυνση ως προς το σκέλος των ήδη λειτουργουσών ιαµατικών πηγών.

Ειδικότερα, οι αναφορές σε σύσταση εταιρίας µε έδρα δήµο της

Αττικής, δίχως εποµένως άµεση επαφή µε τις κατά τόπο ιαµατικές πηγές, τους

φορείς και τις κοινωνίες, αλλά και η συµµετοχή σε αυτή µόνο του Δηµοσίου

κατά συντριπτικό ποσοστό και της ΚΕΔΕ κατά το υπόλοιπο 1/5 δείχνουν ότι η

εταιρία αυτή θα είναι υδροκέφαλη και δε θα έχει άµεση και ιδία αντίληψη για

το τί συµβαίνει σε αποµακρυσµένες ιαµατικές πηγές, όπως στην προκείµενη στα

Λουτρά Λουτρακίου Δήµου Αλµωπίας.

 Σε µια εποχή που προωθείται από την

Πολιτεία η ιδιωτική πρωτοβουλία, η αποκέντρωση, η τόνωση και η διάχυση της

επιχειρηµατικότητας στην περιφέρεια και η ανάπτυξη του τουριστικού και

ιατροθεραπευτικού προϊόντος, το σχέδιο νόµου κινείται στην ακριβώς αντίθετη

κατεύθυνση.

Τους σκοπούς αυτούς που µε το διαφαινόµενο σχέδιο νόµου καλείται

δήθεν να επιτελέσει η νέα εταιρία «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε.», τους

προωθεί επί χρόνια στο Δήµο Αλµωπίας µε απόλυτη επιτυχία η τοπική

αυτοδιοίκηση, δια των φορέων της. Δεν υφίσταται, λοιπόν, κανένας λόγος

αντικατάστασης ενός αποδεδειγµένα πετυχηµένου µοντέλου διοίκησης,

δεδοµένης της απόλυτης και πλήρους αναβάθµισης της λουτρόπολης αλλά και

της ανοδικής και αναπτυξιακής πορείας της ίδιας της εταιρίας κατά τη διάρκεια

λειτουργίας της, µε µοναδικό µέτοχο το Δήµο Αλµωπίας. 

Το σηµερινό µοντέλο

λειτουργίας της λουτρόπολης Δήµου Αλµωπίας βασίζεται άλλωστε στην

ευρωπαϊκή -και από την ελληνική κυβέρνηση εξαγγελθείσα- τάση οικονοµικής

αυτονόµησης των Δήµων και ενίσχυσής τους µεταφερόµενους πόρους από την

κεντρική διοίκηση προς τους Ο.Τ.Α. αλλά και τόνωσης της δηµοτικής

επιχειρηµατικότητας. 

Η τελευταία άλλωστε αποτελεί πόλο έλξης για την

ανάπτυξη και ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα των

Λουτρών Πόζαρ που στην πέριξ αυτών περιοχή, και χάρη στην προώθηση,

ανάδειξη, διαφήµιση και εν γένει δραστηριοποίηση της λουτρόπολης από την

«Λουτρά Λουτρακίου Δήµου Αλµωπίας Α.Ε.» ως πυρήνα, λειτουργούν

εκατοντάδες άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Η πρόνοια περί παραχώρησης χρήσης και λειτουργίας ακινήτων,

υποδοµών, και εγκαταστάσεων σε ακτίνα 1 χιλιοµέτρου από την ιαµατική πηγή

ουσιαστικά θέτει το σύνολο των εγκαταστάσεων της λουτρόπολης κάτω από τη

σκέπη της υπό σύσταση εταιρίας. Κατά τον τρόπο αυτό -αντί ο νοµοθέτης να

ενισχύει την οικονοµική ελευθερία των τοπικών φορέων και ιδιωτών αλλά και

την προσέλκυση επενδύσεων- η ανθηρή και κερδοφόρα ιδιωτική ανώνυµη

εταιρία «Λουτρά Λουτρακίου Δήµου Αλµωπίας» ουσιαστικά εθνικοποιείται και

αναγκαστικά απαλλοτριώνεται, άνευ µάλιστα κανενός ανταλλάγµατος ή

αποζηµίωσης ή όρου και αποστερούµενης της τοπικής κοινωνίας ενός εκ των

βασικότερων εργαλείων για την οικονοµική της ανάπτυξη. Τέτοιες καταστάσεις

λάµβαναν χώρα µόνο σε τριτοκοσµικά, ανελεύθερα καθεστώτα και άγουν σε

επενδυτικές διαφορές και παραβιάσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

Το να

µεταχειρίζονται µε όµοιο τρόπο παντελώς διαφορετικές καταστάσεις

(εγκαταλειµµένες ή ανεκµετάλλευτες ιαµατικές πηγές έναντι ανθηρών

ιδιωτικών επιχειρήσεων που κατά κυριότητα της εκµεταλλεύονται, σε

γεωγραφικές περιοχές της χώρας µε κατά τόπο ιδιαιτερότητες και µεγάλες

διαφορές) δείχνει ότι η νοµοθετική εξουσία επιχειρεί να κινηθεί κάθε άλλο παρά

χρηστά και ενάντια στις αρχές της αναλογικότητας και ισότητας: καθ'

ολοκληρία, αναιτιολόγητα στρέφεται κατά της ελεύθερης συµµετοχής στην

οικονοµική ζωή της χώρας, της ιδιοκτησίας ιδίως όταν δε συντρέχουν λόγοι

δηµόσιας ωφέλειας και της συλλήβδην, καθολικά και ανεξαίρετα συµπερίληψης

όλων των ιαµατικών πηγών της χώρας σε κρατική εταιρία µε ειδικό νόµο

ενάντια στην υποχρέωση του Κράτους να προάγει την οικονοµία των

παραµεθόριων περιοχών.

Στην ειδικότερη περίπτωση των Λουτρών Λουτρακίου Δήµου

Αλµωπίας παραγνωρίζεται επίσης το γεγονός ότι αυτά συνιστούν ιδιωτική

ανώνυµη εταιρία, µε κυριότητα επί των εγκαταστάσεων. Η εταιρία των

Λουτρών Λουτρακίου λειτουργεί ήδη υπό την µορφή Δηµοτικής

Μονοµετοχικής Ανώνυµης Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 266 του Κώδικα

Δήµων και Κοινοτήτων, διεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί

ανωνύµων εταιριών. Δραστηριοποιείται υπό την µορφή αυτή πάνω από µία

δεκαετία σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εξυπηρετώντας

πλήρως τις απαιτήσεις ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Η

ανώνυµη εταιρία αυτή µεριµνά για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου και του

προστατευόµενου περιβάλλοντος και αρχαιολογικού χώρου της λουτρόπολης

αλλά και για την ορθολογική εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών και

εγκαταστάσεων. Από την κερδοφόρα αυτή δράση της αναπτύσσει

ανταποδοτικές προς την τοπική κοινωνία δράσεις, συµβάλλει στην τόνωση της

αγοράς εργασίας στο Δήµο Αλµωπίας αλλά και συνεισφέρει στην ανάπτυξη του

γενικότερου τουριστικού προϊόντος και του τριτογενούς τοµέα της Αλµωπίας

και της Πέλλας, περιοχών ιδιαίτερα χαµηλού κατά κεφαλή εισοδήµατος. Η

εταιρία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την οικονοµική

ανάπτυξη της περιοχής και έχει την ιδιαιτερότητα να επιστρέφει τα κέρδη της

στην τοπική κοινωνία, εφαρµόζοντας στον υπέρτατο βαθµό την αρχή της

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η διαφάνεια και νοµιµότητα στη λειτουργία της

εταιρίας είναι αναµφισβήτητη ενώ ο δηµοκρατικός έλεγχος -µέσω του

Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλµωπίας, ο οποίος αποτελεί το µοναδικό

µέτοχο- συντελεί στην κατεύθυνση αυτή.

Κάθε αλλαγή ή µεταβολή στο νοµικό καθεστώς λειτουργίας των

Λουτρών Λουτρακίου Αλµωπίας, όπως αυτές παρουσιάζονται το σχέδιο νόµου,

οδηγεί σε νοµικά αµφισβητήσιµες καταστάσεις. Μία τέτοια ενέργεια

προσβάλλει βάναυσα τον ίδιο τον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης,

αφαιρώντας ένα ζωτικής σηµασίας κοµµάτι της, όπως η αξιοποίηση των ίδιων

πόρων. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που ευαγγελίζεται µια τοπική

αυτοδιοίκηση απογυµνωµένη τόσο από θεµελιώδεις αρµοδιότητές της όσο και

από οικονοµικές, ανταποδοτικές προς την τοπική κοινωνία, προσόδους. Το

τυχόν νέο νοµικό περιβάλλον θα καταστήσει ακόµα δυσχερέστερο το

επενδυτικό περιβάλλον -ιδίως στο υφεσιακό περιβάλλον που έχει δηµιουργήσει

η πανδηµία του νέου κορωνοϊού- και θα αποθαρρύνουν τις δράσεις της εταιρίας

ή την προσέλκυση κεφαλαίων σε βάρος εν τέλει της τοπικής κοινωνίας, των

κατοίκων και των δηµοτών της Αλµωπίας και της Πέλλας.

Δυνάµει των παραπάνω επαναλαµβάνουµε ότι καταδικάζουµε

απερίφραστα το προωθούµενο νοµοσχέδιο. Εκφράζουµε την απογοήτευσή µας

για τα πλάνα του Υπουργείου Τουρισµού περί εκχώρησης των ιαµατικών πηγών

και κάθε είδους δράσης σε ακτίνα 1 χιλιοµέτρου από αυτές σε κρατική εταιρία.

Τέλος, προαναγγέλλουµε δυναµικές αντιδράσεις στην απευκταία περίπτωση

που δεν επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές στο νέο θεσµικό πλαίσιο του κλάδου των

ιαµατικών πηγών. Ιδίως αν υλοποιηθεί η ανεπίτρεπτη υφαρπαγή περιουσίας της

λουτρόπολης «Λουτρά Λουτρακίου Δήµου Αλµωπίας Α.Ε.» από τα χέρια των

κατοίκων και δηµοτών του Δήµου Αλµωπίας επιφυλασσόµαστε για κάθε νόµιµο

δικαίωµά µας.

Για την εταιρία

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Μπάτσης

δήµαρχος Αλµωπίας

22-02-2021/11:35