ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΑΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α...

2022-04-20

Στην πρόσληψη τριών ατόμων, δύο (02) ναυαγοσωστών, για έξι μήνες, και μίας/ενός Νοσοκόμου, για τέσσερις μήνες, θα προβεί η επιχείρηση της Λουτρόπολης, σύμφωνα με το 5ο θέμα που συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Επιχείρησης της Λουτρόπολης.

Δείτε σχετικά παρακάτω

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)...

... και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Κατόπιν έγκρισης αρ 21545/01.04.2022 του ΥΠΕΣ για την πρόσληψη 30 ατόμων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και βάσει των αναγκών της επιχείρησης :

20/4/2022