ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-06-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4876/2021 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση Απολογισμού έτους 2019. - Προέλεγχος Οικονομικών καταστάσεων ετών 2019 (Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσης προσάρτημα 2019). Σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2.-Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

3.-Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 5.620,19€ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας.

4.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ισόγειου κλειστού χώρου στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»).

5.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του ΤΚ Αψάλου.

6.-Αποδοχή Χρηματοδότησης της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλμωπίας»από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

7.-Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας».

8.-Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου του Δήμου Αλμωπίας».

9.-Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο " Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 " με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

10.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου " Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 ".

11.-Έγκριση παράτασης εργασιών (οριακή προθεσμία) για το έργο: «Διαγράμμιση δημοτικών οδών Δήμου Αλμωπίας».

12.-Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαγράμμιση δημοτικών οδών Δήμου Αλμωπίας».

13.-Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας».

14.-Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση όρων εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 26/2022 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

15.-Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ».

16.-Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμούτης υπηρεσίας:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

17.-Έγκριση διενέργειας προμήθειας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την «Προμήθεια τροφίμων (ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Αλμωπίας ετών 2022 - 2023 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών», έγκριση της αριθ.3/2022 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης- Τεχνικών Προδιαγραφών, του τρόπου διεξαγωγής και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

18.-Έγκριση της αριθ. 22/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕ.Κ.Π.-Α.

19.-Λήψη απόφασης για αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Αλμωπίας, ποσού ύψους 30.000,00€, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

20.-Λήψη απόφασης για αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Αλμωπίας, ποσού ύψους 20.000,00€, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού.

21.-Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου "Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (Πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

17/6/2022