ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ…(ΒΙΝΤΕΟ)

2021-06-03

Περατώθηκε πριν λίγο, με τις γνωστές ως συνήθως απουσίες, σήμερα Πέμπτη 03/6/2021 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση της έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης, τοοποίο ψηφίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, αφού απουσίαζε και πάλι σύσσωμη η αντιπολίτευση!! και αφορούσε:

''Έγκριση του από 27-05-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι (Διενέργειας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του από 01-06-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (Α/Α συστήματος 123983)''

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε λόγω επειγουσών αναγκών, την έλλειψη αποθεμάτων σε καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων, την επιτακτική ανάγκη για την λειτουργία του εργοταξίου, ήτοι την μετακίνηση των απορριμματοφόρων , των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων του στόλου του Δήμου. σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.:9713/03-06-2021 διαβιβαστικό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δείτε τι συζητήθηκε και τι αποφασίσθηκε στο παρακάτω βίντεο...

03-6-2021/16:02