ΑΡΙΔΑΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ!!

2021-09-03

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Αλμωπίας, παρατείνει την θητεία των Αντιδημάρχων του Δήμου Αλμωπίας, που ορίσθηκαν με την με αρ. πρωτ.14990/1100/01-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΕΔΩΨΩ-ΘΗΨ) Απόφαση Δημάρχου , έως 31 Δεκεμβρίου 2021, με τις ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στην απόφαση αυτή και στην με αρ. πρωτ. 3323/305/26-02-2021 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑΡΛΩΨΩ-ΩΣΣ).

03-9-2021/16:16