ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ!! ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ!! ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!!-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-04-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Μεγάλη Τρίτη 19-04-2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)...

... και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση δαπάνης - Εξειδίκευση της Πίστωσης «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

2.-Διαβίβαση εγγράφων για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

3.-Εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάθεση σε νομικό προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, ένστασης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 380450419002 στο Λουτράκι.

4.-Διαβίβαση εγγράφων για εκ νέου λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με τις αιτήσεις του κ. Κ. Γ. και της εταιρείας «Κώτσου Κλεοπάτρα και ΣΙΑ ΕΕ» για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

5.-Λήψη απόφασης αναφορικά με την ΑΝΑΙΡΕΣΗ (Αριθ. Δικογραφία 1037/2021) ενώπιον του Αρείου Πάγου.

6.-Εισήγηση όρων εκμίσθωσης ισογείου ακινήτου 207,06 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ'αριθ. 494α οικόπεδο, στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»).

7.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου του οικισμού Υδραίας.

8.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ.Λυκοστόμου.

9.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Ριζοχωρίου.

10.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Μηλέας.

11.-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης τίτλου "Δημιουργία Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς" στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», Πρόσκληση XΙΙ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

12.-Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Αλμωπίας».

13.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας».

14.-Έγκριση του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο«Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας»

15.-Διαβίβαση της με αρ. πρωτ.4922/23.03.2022 γνωμοδότησης με θέμα «Εξέλιξη του έργου μετά τη δημοσίευση της με Α.Π. 6373/01.12.2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της δικηγόρου Μωυσίδου Κ. , για περαιτέρω ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

16.-Εισήγηση για διενέργεια προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών με εσπευσμένη διαδικασία και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών λόγω επειγουσών αναγκών.

17.-Έγκριση της με αρ. 26/2022 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

18.-Έγκριση της αριθ. 20/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

15-4-2022/09:17