ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 35 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-10-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ...

... και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

2.-Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας

3.-«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"».

4.-«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ "».

5.-Παράταση προθεσμίας παράδοσης των παραδοτέων της υπηρεσίας: «Υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και προτάσεις για την Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού»

6.-Αποδοχή της με αρ.πρωτ. 279192/6-10-2021 ( ΑΔΑ:ΨΡΗΧ465ΧΘΞ-ΜΜΤ) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (49.955,14), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβαση της στο Δήμο Αλμωπίας της ΠΕ Πέλλας, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσίας για την υλοποίηση των 3 υποέργων της πράξης που αφορά στην κατασκευή Τεχνικών Έργων στο Δήμο Αλμωπίας»

7.-Αποδοχή της με αρ.πρωτ. 279222/6-10-2021 ( ΑΔΑ:Ω0Τ465ΧΘΞ-ΧΜΑ) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβαση της στο Δήμο Αλμωπίας της ΠΕ Πέλλας, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Τεχνικών Έργων στο Δήμο Αλμωπίας»

8.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις και αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Αλμωπίας"

9.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργασίας - υπηρεσίας «Επισκευή και Συντήρηση παιδικών χαρών».

10.-Αποδοχή ή μη της αίτησης διακοπής εργασιών σύμβασης αναδόχου κατασκευής έργου.

11.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

12.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ"

13.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ"

14.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"

15.-Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς του Δήμου Αλμωπίας»

16.-Αίτημα για χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

17.-Διαβίβαση αιτήματος για χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

18.-Αίτημα για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

19.-Αίτημα για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)».

20.-Αίτημα για χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

21.-«Έγκριση εκ νέου υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 4559/28-06-2021 Κωδικ. Ε.Σ.2021 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.»

22.-Εισήγηση για διενέργεια προμήθειας με επαναληπτική εσπευσμένη διαδικασία και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών λόγω επειγουσών αναγκών

23.-Έγκριση διενέργειας και καθορισμός όρων επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», η οποία αποτελεί μέρος την προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης - λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» έτους 2021 και σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 35/2020 μελέτης του Τμήματος, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

24.-Έγκριση υποβολής δεύτερου αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

25.-«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών , (ανάκληση της με αρ. 386/28-09-2021 όμοιας απόφασης Ο.Ε.)»

26.-Λήψη απόφασης για παράσταση δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου

27.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.ΑΓ207/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»

28.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.17253/29-9-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 310/2020 απόφαση Ο.Ε.)»

29.-Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ.18325/12-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας

30.-ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 15748/9-9-2021 & 15751/9-9-2021 προς ALPHA BANK

31.-«Λήψη απόφαση για παράταση της αριθ.πρωτ.20874/10-11-2020 Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας (προμήθεια τροφίμων Μαθητικής Εστίας)»

32.-«Λήψη απόφαση για παράταση της αριθ.21061/12-11-2020 Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας (προμήθεια τροφίμων Μαθητικής Εστίας)»

33.-«Λήψη απόφαση για παράταση της αριθ.πρωτ.21265/16-11-2020 Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας (προμήθεια τροφίμων Μαθητικής Εστίας)»

34.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2020

35.-Αποστολή απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

22-10-2021/10:25