ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ…

2021-03-08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)...

... σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Λήψη απόφασης αναφορικά την αριθ. A 1800/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:3006/23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 745/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:3835/03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 98/2018 ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν.3869/2010) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:3921/04-03-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4

Εξέταση της υπ'αριθ. πρωτ. 1457/02-01-2021 (3/1230/29-01-2021) αίτηση του ΚΤΕΛ για διαγραφή μισθωμάτων έτους 2020. (αριθ.πρωτ.:1457/22-02-2021 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

5

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για τη δράση-έργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», της Πρόσκλησης ΑΤ 14 με ΑΠ 20.003/27-10-2020, με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021». (αριθ.πρωτ.:3696/03-03-2021 εισήγηση Γραφείου Γενικού Γραμματέα)

6

Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (αριθ.πρωτ.:3570/02-03-2021 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου)

7

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. (αριθ.πρωτ.:3008/23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

8

Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)». (από 23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9

Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού σχεδίου γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου». (από 23-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10

Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11

Έγκριση ή μη πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:

«TMHMA 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ 3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ.

ΤΜΗΜΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΝΟΥ.

ΤΜΗΜΑ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 152.334,53 € (χωρίς ΦΠΑ). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94115, 94116, 94117, 94118, 94119, 94120.

(από 04-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας». (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14

Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

15

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

16

Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα δήμου Αλμωπίας». (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

17

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 26-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

18

Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας». (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

19

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

20

Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας πεζοδρομίων του δήμου Αλμωπίας». (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

21

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας πεζοδρομίων του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 01-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

22

Έγκριση της με αρ. 21/2019 μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

23

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 02-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

24

Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:

«Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας» και του έργου:

«Σημειακές επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας πεζοδρομίων του δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

25

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

26

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

27

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Αλμωπίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

28

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Αριδαίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

29

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση - διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αριδαίας». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

30

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προμάχων». (από 03-03-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

31

Έγκριση της με αριθμ.01/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠ-Α περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2020.

32

Έγκριση της με αριθμ.03/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠ-Α περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2021.

33

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:3671/08-03-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

08-3-2021/19:03