ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 23 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-06-28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020...

...  με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

2.-«Διαβίβαση της αριθ. 1/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

3.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.10337/14-6-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 9/2018 απόφαση Ο.Ε.)»

4.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 928/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών»

5.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου με την αριθ. 35/2021 Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης»

6.-«Διαβίβαση της αριθ. 18/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

7.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 27/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

8.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. ΑΝΜ101/2021 ΑΙΤΗΣΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης»

9.-'Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

10.-Έγκριση μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

11.-Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου -Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού -Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Αλμωπίας για την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

12.-Διαβίβαση Πρακτικού I της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο ''ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ΄΄

13.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ» μέρος του «Υποέργου 3 - Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102955

14.-«Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"»

15.-«Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ"»

16.-«Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"»

17.-Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου " Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας"

18.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου " Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας"

19.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου " Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας "

20.-Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αλμωπίας

21.-Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας

22.-Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π .Ο.Σ.Ε.Α, για την Δράση: «ΠΟΣΕΑ - ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία».

23.-Αποστολή Αποφάσεων Δ/Σ Ισολογισμών Χρήσης 2018-2019 και Έκθεση Ορκωτού Λογιστή της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας

28-6-2021/10:22