ΑΡΙΔΑΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Η 28/9/2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-09-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020...

... με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

2.-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

3.-Εξέταση προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών (Α.Ε.Π.Π.) του Πασχαλίδη Γεωργίου του Ιωάννη κατά της 323/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» στην εταιρεία «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ».

4.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»

5.-«Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

6.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

7.-«Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

8.-Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας» και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν.4412/16 (άρθρο 4 του Ν. 4178/2021) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

9.-Παράταση (2ης) προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)».

10.-Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

11.-Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.»

12.-Έγκριση πρακτικού για την διεξαγωγή της προφορικής, ανοικτής, μειοδοτικής δημοπρασίας του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ , της με αρ. πρωτ. 11797/06-07-2021 Διακήρυξης Μίσθωσης Ακινήτου (επαναληπτική) για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Εξαπλατάνου.

13.-Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

14.-«Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

15.-Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

16.-Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ>>.

17.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου"

18.-Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

19.-Διαβίβαση για έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ου τα.Α.Π.Ε. του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ".

20.-Διαβίβαση για έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ου Α.Π.Ε. του έργου "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ".

21.-Λήψη απόφασης για παράσταση δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου

22.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.ΑΓ745/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου Βέροιας»

23.-«Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.63/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου Έδεσσας»

24.-«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.15224/1-9-2021 αίτησης για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 49/2019 απόφαση Ο.Ε.)»

25.-Αποστολή της αριθ. 26/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

26.-Αποστολή της αριθ. 31/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021και ώρα 6.30μ.μ.(18.30'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): ...

... «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο.-Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης δύο (2) φοιτητών

3ο.-Συνέχιση της Λειτουργίας παραρτήματος του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών, στη έδρα του Δήμου Αλμωπίας από το σχολικό έτος 2021-2022

4ο.-Συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5ο.-Συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

6ο.-Εξέταση αιτήματος του συλλόγου «ΑΠΣ Ελπίδες Προμάχων» για παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου Προμάχων

7ο.-Εξέταση αιτήματος του συλλόγου «ΑΣ Προμάχων» για παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου Προμάχων

8ο.-Κατάργηση παραγωγικής άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου (αρ. πρωτ. 16081/14-9-2021 εισήγηση Τμήματος Τοπικής - Οικονομικής Ανάπτυξης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24-9-2021/16:15