ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ…

2022-07-21

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022, και ώρα 7.00μ.μ. (19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση Ισολογισμού /λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2019»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022και ώρα 8.00μ.μ.(20.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022

2ο.-Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο.-Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 200/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4ο.-Μερική Τροποποίηση της 48/2022 Απόφασης Δ.Σ περί τροποποίησης της 188/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

5ο.-Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2022.

6ο.-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Αλμωπίας

7ο.-Έγκριση ποσού 500 ευρώ για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού»

8ο.-Τροποποίηση της υπ'αριθ.56/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας στον χώρο εργασίας για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2022-2023.

9ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Δωροθέας στο αθλητικό σύλλογο με την επωνυμία ''ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ'' για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

10ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Προμάχων στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ''ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ'' για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

11ο.-Αδυναμία καθαρισμού με ιδία μέσα παραχωρούμενης στο Δήμο έκτασης και έγκριση ανάθεσης σε οικονομικό φορέα του εν λόγω καθαρισμού.

12ο.-Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας

13ο.-Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας

14ο.-Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Εξαπλατάνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21/7/2022