ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2021-08-20

Κατά τη χθεσινή (19/8/2021) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρόπολης Αλμωπίας, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο καθορισμός ημερομηνίας και σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της επιχείρησης, καθώς και ο Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε η Παρασκευή 10/09/2021 και τα θέματα συζήτησης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020

5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021

6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020

7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021.

20-8-2021/16:45