ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2022-03-04

Με δύο αποφάσεις του ο Δήμαρχος Αλμωπίας, εγκρίνει την κατ' εξαίρεση οδήγηση των υπηρεσιακών οχηµάτων του ∆ήµου Αλµωπίας από τους κατωτέρω, αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου Αλμωπίας.

Εξυπακούεται ότι:

Α)Οι ανωτέρω πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου αντίστοιχης κατά περίπτωση, να επιδεικνύουν την επιβαλλόµενη επιµέλεια για το όχηµα και να είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά του.

Β) ∆εν επιτρέπεται η οδήγηση των αναφερόµενων οχηµάτων από τους ανωτέρω παρά µόνο για λόγους αµιγώς υπηρεσιακούς.

Γ)Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της για δύο (2) έτη

1.-Δείτε ποιοι αιρετοί μπορούν να χρησιμοποιούν για υπηρεσιακούς λόγους, φυσικά, τα οχήματα του Δήμου Αλμωπίας, Ε Δ Ω

2.-Δείτε ποιοι υπάλληλοι του Δήμου μπορούν να χρησιμοποιούν για υπηρεσιακούς λόγους, φυσικά, τα οχήματα του Δήμου Αλμωπίας, Ε Δ Ω

04-3-2022/10:45