ΑΡΙΔΑΙΑ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ''ΑΔΙΑΒΑΣΤΟ'' ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ!!-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ… (ΒΙΝΤΕΟ & ΕΓΓΡΑΦΟ)

2023-03-15

Ρεπορτάζ By Sakis

Με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των Τεμπών, συνεδρίασε χθες Τρίτη 14/03/2023, διαδικτυακά, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, με μοναδικό θέμα συζήτησης την «Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 13/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ( Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αλμωπίας).».

Συγκεκριμένα, η παραπάνω υπ΄αριθμ 13/2023 απόφαση αφορούσε τη χρηματοδότηση με 420 χιλιάδες ευρώ τη ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ, η αρμοδιότητα αυτή πέρασε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι λοιπόν όταν η ανωτέρω απόφαση υποβλήθηκε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αυτή (Αποκεντρωμένη) έπιασε… ΑΔΙΑΒΑΣΤΟ το Δήμο Αλμωπίας, με αποτέλεσμα να αναπέμψει την παραπάνω απόφαση για διόρθωση (Δες το έγγραφο παρακάτω), δηλαδή να ληφθεί η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από την Οικονομική Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 259 του Ν.3463/2006 (Δες παρακάτω), εξ΄ου και χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την ιστορία, το θέμα ψηφίσθηκε με 11 θετικές ψήφους, αυτές των παρατάξεων Μπάτση και Μπίνου, ενώ παρόντες δήλωσαν η παράταξη Παρούτογλου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Χατζηδημητρίου που ήταν παρόντες Τσαρκνιάς Πέτρος και Μήνου Χρήστος.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα, ενώ παρακολουθείστε στο αποκλειστικό βίντεο της ιστοσελίδας μας τους διαλόγους για το θέμα μεταξύ των Παρούτογλου, Μπάτση κλπ.

15/3/2023

ΑΡΘΡΟ 259 Ν.3463/2006

Χρηματοδότηση

[Σχετικές Εγκύκλιοι] [Εξουσιοδοτικές πράξεις]

1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.

Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους.

2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α..

3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

5. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειομένης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.

6. Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Η για ορισμένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους.

7. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.