ΑΡΙΔΑΙΑ: ΤΡΕΙΣ  (03) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΝ 18η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2024-06-14

1.- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

2.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας - ενσωμάτωση καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. & Κοινωφελούς Επιχείρησης.

3.-Επιλογή υδρονομέα άρδευσης Κοινότητας Λυκοστόμου Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο έτους 2024.

4.-Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

5.-Έγκριση της με αρ. 1401 (αρ. πρωτ. 10915/11-06-2024) Απόφασης Δημάρχου για Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας memory stick για την λειτουργία γεωτρήσεων άρδευσης.

6.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ανακαίνισης των Κ.Ε.Π. Δήμου Αλμωπίας".

7.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων Α' βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας".

8.-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμου Αλμωπίας / Ανάλυση Επικινδυνότητας / Πολιτική Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.

9.-Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού- Αποτελέσματα χρήσης) έτους 2021. Κατάρτιση – Σύνταξη έκθεσης για τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2.- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θαδιεξαχθείστοδημοτικόκατάστημαΑριδαίας,στηναίθουσαΔημοτικούΣυμβουλίου«ΣΥΜΕΩΝΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την Τρίτη18 Ιουνίου 2024 και ώρα 6.30μ.μ.(18.30'), σύμφωνα με τιςδιατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 τουΝ.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτωθέματαημερήσιας διάταξης:

1ο.-5ηΑναμόρφωσηπροϋπολογισμούΔήμουΑλμωπίας–ΤροποποίησηΤεχνικούΠρογράμματος,έτους2024

2ο.-Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

3ο.-Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του ΔήμουΑλμωπίας

4ο.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας - ενσωμάτωση καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. & Κοινωφελούς Επιχείρησης

5ο.-Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίουαναφορικά με την αριθ. 4/2024 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.ΚοινότηταςΑψάλου με θέμα : Παροχή γνωµοδότησης αναφορικά µε την µελέτη µε τίτλο «∆ιαβίβαση για γνωµοδότηση του Φακέλου Μελέτης Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ.29010/778/9-5-2013 (Α∆Α: ΒΕΝΤ0- 0Υ3, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., που αφορά υφιστάµενολατοµείοβιοµηχανικού Ορυκτού Ποζολάνης, σε εποικιστική έκταση Εµβαδού 20.341,31τ.µ. (αρχικώς 20.376τ.µ) του αγροκτήµατοςΑψάλου, εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας µε κωδικό GR1240009 «όρος Πάϊκο στενά Αψάλου και Μογλένιτσας», ∆ασικού χαρακτήρα και σε ένα τµήµα ιδιωτικού, της ∆Ε Αριδαίας, ∆ήµουΑλµωπίας, ΠΕ Πέλλας, λόγω τροποποίησης των αποθεµάτων και της Μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος και αλλαγής επωνυµίας Φορέα σε «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» µε ΠΕΤ: 2401000-423. Φορέας εκµετάλλευσης : «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»(ΑΔΑ: ΨΤΛΜΩΨΩ-Ε1Γ)

6ο.-Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αριθ. 5/2024 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.ΚοινότηταςΑψάλου με θέμα : Παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την μελέτη με τίτλο «Διαβίβαση για γνωμοδότηση του Φακέλου Μελέτης Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ.29009/777/9-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΤ0-ΖΓΕ), Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., που αφορά υφιστάμενο λατομείο βιομηχανικού Ορυκτού Ποζολάνης, έκταση 61.786τ.μ. (αρχικώς 63.329 τ.μ.)λόγω επέκτασης της εξορυκτικής δραστηριότητας σε όμορη έκταση εμβαδού 51.525τ.μ. (συνολικής εποικιστικής Δημόσιας και Ιδιωτικής έκτασης 113.311,37τ.μ.), στην ΤΚ Αψάλου, ΔΕ Αριδαίας, Δήμου Αλμωπίας, ΠΕ Πέλλας, εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας με κωδικό GR1240009 «όρος Πάϊκο Στενά Αψάλου και Μογλένιτσας», λόγω τροποποίησης των αποθεμάτων και της Μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος και αλλαγής επωνυμίας Φορέα σε «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» με ΠΕΤ: 2401000324. Φορέας εκμετάλλευσης : «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΑΒΧΩΨΩ-ΘΦΗ)

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

3.- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ…

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 (8.00'μ.μ) στην ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (εγκ. 98/8182/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος (ως ένα θέμα ο καθένας). Τα θέματα θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση (άρθρο 67Α παρ.2 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση στην ειδική αυτή συνεδρίαση να τα υποβάλλουν στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφως μέχρι την 14η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, για να γίνουν αποδεκτά και να συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

14/6/2024