ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-11-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.19417/8-11-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

2.-Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

3.-ΈγκρισηΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, κάτω του ορίου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

4.-Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, κάτω του ορίου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

5.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟμε τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Α:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ.»

6.-Εξέταση του υπ' αριθ.πρωτ.19630/13-10-2023 εγγράφου επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: «Απόψεις επιτροπής σχετικά με τη προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π της εταιρείας ΜΚ CARS & TRUCKSE.E.» σχετικά με την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1742/07-11-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΚ CARS& TRUCKSE.E.», που στρέφεται κατά των υπ' αριθμ. 170/2023, 192/2023 και 236/2023 αποφάσεων της Ο.Ε. του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194196 και με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ».

7.-Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.»

8.-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

9.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

10.-Έγκριση πρακτικού ΙΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

11.-Οριστική παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

12.-Ακύρωση της 229/2023 (ΑΔΑ:64ΖΕΩΨΩ-ΥΝ3) απόφασης ΟΕ και εκ νέου Έγκριση της μελέτης με τίτλο«Έργα Οδοποιίας στο Δήμο Αλμωπίας για την άρση επικειμένων κινδύνων λόγω φθορών του οδοστρώματος».

13.-Ακύρωση της 230/2023 (ΑΔΑ ΡΩΗΚΩΨΩ-9Θ2) απόφασης ΟΕ και εκ νέου Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Έργα Οδοποιίας στο Δήμο Αλμωπίας για την άρση επικειμένων κινδύνων λόγω φθορών του οδοστρώματος» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

14.-Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4412/16 και καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης και των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

15.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Γαρεφείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

18/11/2023