ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-09-18

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2023 – Υποχρεωτική Αναμόρφωση προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

2.-Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

3.-Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμός) οικονομικού έτους 2021 στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.

4.-Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμός) οικονομικού έτους 2022 στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.

5.-Διαβίβαση εγγράφου του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την Αίτηση του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. κατάθεσης1256/2022 & Εθνικός Αριθμός Υπόθεσης 2022023748)

6.-Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Αλμωπίας»με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7.-Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και της δαπάνης εκτελεσθεισών εργασιών της απόφασης Δημάρχου αρ. 1122/2023 με τίτλο «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πλημμύρες) στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αλμωπίας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 23ηςΙανουαρίου 2023».

8.-Συμμόρφωση του δήμου Αλμωπίας με την υπ΄αριθμ. Σ1190/21-09-2023 απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

9.-Αποδοχή ποσού 101.505,00 ευρώ από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας ως7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2023.

10.-Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για αίτηση ακύρωσης. (αριθ.πρωτ.:1783/08-09-2023 εισήγηση Υπηρεσίας Δόμησης)

11.-Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για αίτηση ακύρωσης. (αριθ.πρωτ.:1784/08-09-2023 εισήγηση Υπηρεσίας Δόμησης)

12.-Αποδοχή της υπ. αριθμόν 4179/14-09-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας» με κωδικό ΟΠΣ 5003445 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και υποβολή τροποποιημένου Τ.Δ. Υποέργου.

13.-Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Α.Υ.Ι.Μ.) της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας» με κωδικό ΟΠΣ 5003445.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

18/9/2023